ماژول ارسال گروهی فکس هوشمند نرم افزار CRM پیام گستر

نظر به اینکه فکس بعنوان یکی از مرسوم ترین روش های ارتباطی برای مکاتبات سازمانی و اهداف تبلیغاتی مورد نظر می باشد، موفقیت در ارسال فکس انبوه با کیفیت مناسب، مستلزم دسترسی به اطلاعات صحیح و محتوای سفارشی می باشد و بدون ابزار کارآمد مستلزم صرف زمان و هزینه بسیار می باشد. از سوی دیگر، ایجاد سوابق و اطلاعات ارتباطی متناظر با هر مخاطب نیز در این مسیر به یک ضرورت بدل شده است. نرم-افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) پیام گستر با تکیه بر خصوصیات منحصربفرد این ماژول، ثبت اطلاعات ارتباطی در سوابق مخاطبان را میسر می سازد و با افزودن محتوای سفارشی، قابلیت انتخاب زمان اجرا و دستیابی به داده مناسب، میزان اثربخشی ارتباطات را افزایش می دهد.

ویژگی ها

قابلیت ارسال فکس تکی یا انبوه بدون محدودیت در تعداد
قابلیت ارسال فکس با قابلیت ارسال به داخلی فکس تعریف شده در نرم افزار بصورت خودکار
قابلیت ایجاد متن سفارشی با استفاده از فیلدهای موجود در نرم¬افزار به عنوان پارامتر هوشمند
قابلیت انتخاب متن از روی قالب های پیش فرض
قابلیت تعریف زمان بندی و قطعه بندی ارسال برای فکس ها
قابلیت ارسال فکس به بانک ها، گروه¬های هدف مختلف، فایل اکسل، درج دستی و ...
قابلیت ارسال فکس بر اساس فیلترهای مختلف در موجودیت های سیستم اعم از فاکتور، فرم، پرداخت و ...
قابلیت ارسال مجدد فکس بر اساس برنامه های تبلیغاتی اجرا شده
قابلیت اتصال به کمپین های تعریف شده
قابلیت رصد پیام های ارسالی بر اساس تحویل
قابلیت نمایش گزارشات تحلیلی و لیست به تفکیک مخاطب
قابلیت ایجاد گروه هدف از لیست ارسال
قابلیت ارسال مجدد فکس با توجه به وضعیت تحویل
قابلیت گزارش¬گیری بر روی اثربخشی، درصد پوشش و درصد موفقیت
قابلیت تحلیل نتایج ارسال و ارائه پیشنهاد مقتضی بر اساس درصد دسترسی و درصد پوشش
قابلیت نمایش نموداری وضعیت فکس های ارسالی
قابلیت نمایش لیست ارسالی و دریافتی
قابلیت شروع یک چرخه کاری از طریق دریافت یک فکس
قابلیت تعریف و پخش پیام صوتی بصورت هوشمند جهت ارسال به تلفکس
قابلیت ارسال خودکار فکس در چرخه های کاری تعریف شده
قابلیت ارسال فکس از صفحات داخلی نرم افزار نظیر پیش فاکتور، فاکتور و ...
قابلیت اضافه شدن خودکار به سوابق در پروفایل مشتری