ماژول مدیریت فروش نرم افزار CRM پیام گستر

در راستای ثبت بهینه عملیات فروش، مدیریت زمان و هزینه در پردازش درخواست ها و اعمال سیاست های کنترلی، بهره گیری از یک سیستم جامع الزامی است. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) پیام گستر با تکیه بر ویژگی های منحصربفرد این ماژول، علاوه بر مکانیزه نمودن عملیات فروش، دسترسی به اطلاعات و سوابق یکپارچه مالی مرتبط با هر مخاطب را تسهیل می-نماید و با تبادل اطلاعات با انبارها و پایش فرایند فروش، بستری جهت سیاست گذاری، تصمیم سازی، برنامه ریزی و در نهایت توسعه فروش ایجاد می نماید.

ویژگی ها

قابلیت صدور پیش فاکتور و فاکتور
قابلیت تعریف محصول
قابلیت تعریف انبار بر اساس تعداد
قابلیت تعریف هزینه خرید محصول، فروش محصول و پورسانت
قابلیت گروه بندی محصول بصورت درختی و بدون محدودیت در تعداد سطح
قابلیت نمایش موجودی انبار در فاکتور و پیش فاکتور و کسر خودکار موجودی انبار با تأیید فاکتور
قابلیت تخصیص خودکار شماره یکتا برای هر پیش فاکتور / فاکتور
قابلیت تعریف شماره دلخواه برای شروع شماره گذاری
قابلیت تعریف مجوزحذف یا ویرایش پیش فاکتور/ فاکتور تا زمان مشخص شده
قابلیت محدود کردن ویرایش پیش فاکتور/ فاکتور به کاربران چرخه کاری اعمال شده
قابلیت محدود کردن مشاهده پیش فاکتور/ فاکتور به کاربر ایجاد کننده
قابلیت تعریف الزام برای تأیید یا رد فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت تعریف امضا
قابلیت تخصیص شماره یکتا به هر مشتری بعد از تأیید فاکتور/ پیش فاکتور
قابلیت مشخص کردن درصد مالیات محاسبه شده برای هر نوع فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت همسان سازی شماره گذاری انواع فاکتور از مرجع یکسان
قابلیت تعریف مجوز برای اعمال تغییرات در مجموع تخفیف یا مالیات فاکتور / پیش فاکتور بصورت دستی
قابلیت اضافه کردن فیلد به ردیف های فاکتور
قابلیت تعریف فرمول (چهار عمل اصلی) بر اساس فیلد های فاکتور/ پیش فاکتور برای محاسبه تعداد یا مبلغ کل
قابلیت تعریف قالب نمایش چاپی فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت شخصی سازی فاکتور / پیش فاکتور با ایجاد انواع فیلدهای دلخواه
قابلیت صدور فاکتور/ پیش فاکتور از روی پیش فاکتور صادر شده
قابلیت اطلاع رسانی سیستماتیک تأیید یا رد فاکتور / پیش فاکتور به کاربر ایجاد کننده
قابلیت تعریف چرخه کاری متناظر با فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت تعریف الزام به تأیید مجدد بعد از ویرایش
قابلیت گزارش گیری از وضعیت فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت جستجو میان فاکتور / پیش فاکتور و ایجاد فیلترهای مختلف و ذخیره آنها