مشاوره رایگان 021-49714
شروع 30 روز استفاده رایگان

30 روز استفاده رایگان از نرم‌افزار CRM پیام‌گستر

مشاهده کنید که این سیستم چگونه خدمات و کسب و کار شما را سازماندهی می کند

دریافت CRM رایگان

مدیریت کمپین‌های تبلیغاتی در نرم افزار CRM پیام گستر

کمپین های تبلیغاتی با هدف برقراری ارتباط با بازار هدف کسب و کارها و رشد نام تجاری، برنامه ریزی و اجرا می گردد. تهیه محتوای مناسب، انتخاب زمان اجرای کمپین و گزینش بهترین رسانه، مستلزم دستیابی به داده مناسب و استفاده از ابزار کارا می باشد که میزان اثربخشی و بازگشت سرمایه را تحت تأثیر قرار می دهد. استفاده از ماژول مدیریت کمپین های تبلیغاتی نرم افزار پیام گستر برنامه ریزی، اجرا و پایش کمپین های موردنظر را تسهیل کرده و یکپارچگی برنامه های تبلیغاتی را فراهم می آورد. همچنین فعالیت های تبلیغاتی انجام شده با توجه به هزینه های کمپینهای تبلیغاتی را میتوان مشاهده نمود.

ویژگی ها

قابلیت ﺑﺎزﺧﻮرد ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺻﺮف ﺷﺪه و دراﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻫﺎي آﺗﯽ

قابلیت اﺟﺮا، ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮا،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف، ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه، ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮا

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎي ﺟﺎري و اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮداري

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺰارش ﮔﯿﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮا، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه، ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻢ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل )ﺑﯿﻠﺒﻮرد، رﺳﺎﻧﻪ، ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و...