ماژول کلاس بندی مشتریان نرم افزار CRM پیام گستر

تریان و نحوه ارتباط با آن ها بر اساس تاریخچه ارتباط و میزان خرید آن ها می باشد. ماژول کلاس بندی در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) پیام گستر، به سهولت امکان طبقه بندی مشتریان را بر اساس میزان خرید فراهم می آورد؛ لذا با تکیه بر اطلاعات، نحوه ارتباط متناسب با هر طبقه تعیین و مدیریت می گردد و وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد داشت.

ویژگی ها

قابلیت تعریف کلاس های مختلف برای مشتریان بر اساس میزان خرید آنها متناسب با بازه های زمانی انتخابی
قابلیت اعمال تخفیف های سیستمی بر اساس کلاس هر مشتری در فاکتورهای آتی
قابلیت استفاده از لیست قیمت های متفاوت، متناسب با کلاس مشتری
قابلیت نمایش کلاس هر مشتری در پروفایل
قابلیت جستجو بر اساس کلاس مشتری
قابلیت تعریف سیاست گذاری های ارتباطی بر اساس کلاس مشتری