مدیریت خرید نرم افزار CRM پیام گستر

در راستای پوشش روش های متفاوت تأمین کالا و خدمات، انعطاف پذیری در مواجهه با تعداد زیاد تأمین کنندگان و همچنین مدیریت موجودی انبارها، بهره گیری از یک سیستم جامع و مدیریت هزینه های خرید و تدارکات الزامی است. مدیریت خرید نرم افزار پیام گستر، با مکانیزه نمودن عملیات خرید، به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری های آتی در مواجهه با مخاطبان و تأمین کنندگان، دسترسی به اطلاعات و سوابق یکپارچه را تسهیل می نماید. همچنین این ماژول، طراحی انواع فاکتور/ پیش فاکتور خرید را با مشخصات و فرمول محاسباتی متناسب، تسهیل می نماید در واقع: عملیاتی که در مدیریت فروش ها رخ میدهد، مستلزم آن است که چرخه ای مشابه با آن ولی برعکس پیش از آن انجام گرفته باشد تا بحث تامین مواد اولیه به خوبی مدیریت شود. امکانات زیادی در این ماژول گنجانده شده است تا اینچنین چرخه زنجیره تامین مواد اولیه شفاف و دقیق طی شود.

ویژگی ها

قابلیت صدور پیش فاکتور و فاکتور خرید
قابلیت تعریف محصول
قابلیت اضافه شدن موجودی انبار بر اساس فاکتورهای خرید تأیید شده
قابلیت گروه بندی محصول بصورت درختی و بدون محدودیت در تعداد سطح
قابلیت تخصیص خودکار شماره یکتا برای هر پیش فاکتور / فاکتور و تنظیم ایجاد بعد از تأیید
قابلیت تعریف شماره دلخواه برای شروع شماره گذاری
قابلیت تعریف مجوز حذف یا ویرایش پیش فاکتور/ فاکتور تا زمان مشخص شده
قابلیت محدود کردن ویرایش پیش فاکتور/ فاکتور به کاربران چرخه کاری اعمال شده
قابلیت محدود کردن مشاهده پیش فاکتور/ فاکتور به کاربر ایجاد کننده
قابلیت تعریف الزام برای تأیید یا رد فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت تعریف امضاء
قابلیت همسان سازی شماره گذاری انواع فاکتور از مرجع یکسان
قابلیت اضافه کردن فیلد به ردیف های فاکتور
قابلیت تعریف فرمول (چهار عمل اصلی) بر اساس فیلد های فاکتور/ پیش فاکتور برای محاسبه تعداد یا مبلغ کل
قابلیت تعریف قالب نمایش چاپی فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت شخصی سازی فاکتور / پیش فاکتور با ایجاد انواع فیلدهای دلخواه
قابلیت صدور فاکتور/ پیش فاکتور از روی پیش فاکتور صادر شده
قابلیت اطلاع رسانی سیستماتیک تأیید یا رد فاکتور / پیش فاکتور به کاربر ایجاد کننده
قابلیت تعریف چرخه کاری متناظر با فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت تعریف الزام به تأیید مجدد بعد از ویرایش
قابلیت گزارش گیری از وضعیت فاکتور / پیش فاکتور
قابلیت جستجو میان فاکتور/ پیش فاکتور و ایجاد فیلترهای مختلف و ذخیره آنها

با توجه به اتمام ساعت کاری

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد خرید نرم افزار CRM فرم زیر راتکمیل نمایید، تا کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس برقرار نمایند.