مدیریت مخاطبان ناشناس

مدیریت مؤثر ارتباطات با مخاطبان، بطور مستقیم وابسته به اطلاعات در دسترس می باشد؛ ثبت، نگهداری و توسعه اطلاعات ارتباطی نیز در همین راستا حائز اهمیت است. مدیریت هوشمند آن دسته از اطلاعات جدید دریافتی که در پایگاه داده سازمان ذخیره نشده اند، از جهت توسعه اطلاعات مخاطبان فعلی و همچنین ثبت اطلاعات ارتباطی برای مخاطب جدید، ارزشمند می-باشد. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری پیام گستر(CRM) با امکانات ارائه شده در این ماژول، ثبت و طبقه بندی داده های ارتباطی ذخیره نشده را متناظر با رسانه های ارتباطی، جهت بهره برداری های آتی فراهم می سازد.

ویژگی ها

قابلیت ثبت تماس گیرنده جدید و ایجاد پرونده بصورت خودکار
قابلیت ایجاد پرونده بصورت خودکار برای ایمیل های ثبت نشده
قابلیت ایجاد پرونده بصورت خودکار برای فکس های دریافتی
قابلیت ایجاد پرونده بصورت خودکار برای پیام های کوتاه دریافتی
قابلیت انتخاب دسته متناسب برای آدرس دهی به مخاطب جدید متناظر با رسانه ورودی

با توجه به اتمام ساعت کاری

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد خرید نرم افزار CRM فرم زیر راتکمیل نمایید، تا کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس برقرار نمایند.