مدیریت کمپین‌های تبلیغاتی در نرم افزار CRM پیام گستر

کمپین های تبلیغاتی با هدف برقراری ارتباط با بازار هدف کسب و کارها و رشد نام تجاری، برنامه ریزی و اجرا می گردد. تهیه محتوای مناسب، انتخاب زمان اجرای کمپین و گزینش بهترین رسانه، مستلزم دستیابی به داده مناسب و استفاده از ابزار کارا می باشد که میزان اثربخشی و بازگشت سرمایه را تحت تأثیر قرار می دهد. استفاده از ماژول مدیریت کمپین های تبلیغاتی نرم افزار پیام گستر برنامه ریزی، اجرا و پایش کمپین های موردنظر را تسهیل کرده و یکپارچگی برنامه های تبلیغاتی را فراهم می آورد.

همچنین فعالیت های تبلیغاتی انجام شده با توجه به هزینه های کمپینهای تبلیغاتی را میتوان مشاهده نمود. با تعریف یک کمپین تبلیغاتی، کلیه فعالیت های مرتبط با آن کمپین و همه ی هزینه های آن وارد سیستم شده و به این ترتیب می توان اثربخشی هر کمپین را ارزیابی کرد. این ابزار کاربردی با ارائه پارامتر conversion rate به شرکت ها کمک خواهد کرد تا در نحوه ی تبلیغات خود تجدید نظر و اولویت بندی انجام دهند تا بهترین تبلیغ در تاثیرگذار ترین دسته بندی با کمترین میزان هزینه جهت بالا بردن بهره وری انجام گیرد. علاوه بر اینکه نرخ تبدیل دقیق محاسبه میشود تا براورد و تحلیل مناسبی انجام گیرد، نحوه ی آشنایی هر مشتری از طریق هر یک از کمپین ها نیز توسط نرم افزار به مدیران مربوطه ارائه می شود و مبلغ فروش بابت هر تبلیغ نیز به دقت محاسبه می شود.

ویژگی ها

قابلیت ﺑﺎزﺧﻮرد ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺻﺮف ﺷﺪه و دراﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻫﺎي آﺗﯽ

قابلیت اﺟﺮا، ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮا،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف، ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه، ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮا

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎي ﺟﺎري و اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮداري

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺰارش ﮔﯿﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮا، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه، ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻢ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل )ﺑﯿﻠﺒﻮرد، رﺳﺎﻧﻪ، ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و...

 

با توجه به اتمام ساعت کاری

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد خرید نرم افزار CRM فرم زیر راتکمیل نمایید، تا کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس برقرار نمایند.