مدیریت فروش

گروه بندی محصولات و خدمات

محصولات شما مي توانند داراي گروه بندي يا بدون گروه بندي باشند. براي ساخت گروه جديد، مي توانيد ويرايش گروه ها را از ليست روبروي گروه بندي انتخاب نماييد. پنجره زير براي شما نمايش داده مي شود. مي توانيد گروه جديدي اضافه و يا گروه هاي ساخته شده را ويرايش نماييد.