مدیریت فروش

مشاهده Gantt Chart زمانی برنامه های تبلیغاتی طراحی شده

این قسمت برای مدیریت بهتر برنامه های اجرا شده و بررسی بهتر نتایج برنامه ها در نظر گرفته شده است. می توان در این قسمت تمام برنامه هایی که اجرا شده و یا در حال اجرا هستند را مدیریت نمود و بر اساس تاریخ ثبت و یا نوع رسانه فیلتر نمود و تمام اطلاعات مربوط به برنامه را از قبیل اطلاعات رویداد، میزان اجرای برنامه و نمودارهای برنامه را مشاهده نمود و از نتایج برنامه به طورکامل آگاه شد.