مدیریت فروش

درج پیش فاکتور یا فاکتور از روی خدمات و محصولات مرتبط با فرصت تجاری با قابلیت تغییر

در صورتی که خدمت یا محصولات مورد نیاز مشتری در قالب فرصت انتخاب و مشخص شده باشد، در صورت موفق بودن فرصت و قطعی شدن فروش می توانید به راحتی و بدون ثبت دوباره محصولات در قالب پیش فاکتور و یا فاکتور به راحتی با انتخاب یک دکمه پیش فاکتورو یا فاکتور را از روی خدمات و محصولات مرتبط با فرصت صادر نمایید.