مدیریت فروش

درج محصولات و خدمات مرتبط با یک فرصت تجاری

شما می توانید محصولات مرتبط با یک فرصت را در آن مشخص نمایید و در آینده با توجه به پیشرفت فرصت و موفق بودن آن از روی همان محصولات پیش فاکتور و یافاکتور صادر نمایید.