مدیریت فروش

درج فاکتور از روی پیش فاکتور با قابلیت تغییر

پس از صدور هر پیش فاکتور و قطعی شدن فروش آن می توان با کلیک راست بر روی پیش فاکتور، فاکتوری از روی آن صادر نمود.همچنین در صورت نیاز می توانید تغییراتی را بر روی آن اعمال نمایید.