مدیریت فروش

ثبت یادآوری پیام کوتاه و ایمیل برای پرداخت های چکی و اعتباری

می توانید یادآوری به صورت پیام کوتاه یا ایمیل برای پرداخت کننده در زمان سررسید چک قرار دهید. با انتخاب این گزینه صفحه ارسال پیام برای شما باز خواهد شد و پیام پیش فرض در آن نمایش داده می شود،همچنین شما می توانید پیام دلخواه خود را تنظیم نمایید. تاریخ سررسید چک (صفحه پرداخت) در قسمت تنظیم متن قرارداده شده است.