مدیریت فروش

تعریف مراحل مختلف فرآیند فروش و پیگیری

باتوجه به این که شرکت ها از روش های مختلفی برای فروش محصولات و خدمات خود استفاده می نمایند، مراحل فروش در شرکت های مختلف تفاوت دارد. مراحلی به صورت کلی در این قسمت قرار داده شده است ، ولی به صورت کامل قابل تغییر است. شما می توانید گزینه های را حذف، اضافه کنید. شما می توانید از این قسمت، با توجه به روال ها ی شرکت خود مراحل فروش محصول، کالا و یا خدمات را در شرکت خود مدیریت نمایید.

هر مرحله فروش شامل چندین فعالیت فروش است. که با استفاده از گزینه های سمت راست می توانید مراحل فروش را ایجاد و تغییر دهید و با استفاده از گزینه های سمت چپ فعالیت های فروش را تعیین کنید.