مدیریت ارتباط با مشتری

دسترسی سریع به عملیات پرکاربرد روزانه واحد فروش و CRM از طریق صفحه Caller ID

از طریق دکمه مدیریت ارتباط با مشتری می توانید بر اساس نوع و با توجه به دسترسی مشخص شده برای نام کاربری شما به مجموع فرایندهای ارتباط با مشتری و فروش و ...دسترسی پیدا کنید.