مدیریت ارتباط با مشتری

ثبت قرار ملاقات های مرتبط با هر کسب و کار

دو بخش مهم یک قرار ملاقات، مکان و زمان ملاقات است.
در بخش اول صفحه، می توانید مکان و زمان ملاقات را با تاریخ و ساعت مشخص نمایید. در قسمت دوم صفحه می توانید یادآوری برای این قرار ملاقات تعیین نمایید تا در ساعت و تاریخی مشخص قرار ملاقات را برای شما یادآوری کند.
همچنین نام شرکت در قسمت مرتبط با نمایش داده شده است.
دربخش آخر هم می توانید توضیحاتی در مورد قرار ملاقات ذکر نمایید.