مدیریت ارتباط با مشتری

تعریف کارهای روزانه

از این قسمت می توانید تک تک وظایف خود را در روزها و ساعت های آینده تعریف نمایید و همچنین برای هر کدام از آنها زمان یادآوری مشخص نمایید تا علاوه بر نمایش وظایف در لیست کارها، در زمان یادآوری آن ها در پنجره ای جداگانه برای شما یادآوری نماید.
1. ابتدا عنوان مناسبي را براي وظيفه در نظر بگيريد تا بتوانيد از طريق اين عنوان موضوع وظيفه را به خوبي دريابيد .
2. تاريخ شروع : در صورتي که اين وظيفه بايد در زمان مشخصي شروع شود اين تاريخ را تنظيم نماييد.
3. تاريخ مقرر: در صورتي که اين وظيفه در تارخ مشخصي بايد انجام شود اين تاريخ را تنظيم نماييد.
4. وضعيت: يک وظيفه از ابتدا تا انتها مي تواند يکي از وضعيت هاي زير را اختيارکند.
شروع نشده - در حال اجرا - انجام شده - منتظر ديگري - به تعويق افتاده
5. درصد تکميل: همانطور که از نام آن مشخص است مي توان عددي از 0 تا 100 را انتخاب نمود.
6. مرتط با: در صورتي که اين وظيفه مرتبط با مشتري و يا شرکت خاصي است که در نرم افزار ثبت شده است با جستجو و انتخاب آن مي توانيد وظيفه را بر وري آن شرکت تنظيم نماييد و در صورتي که اين وظيفه مربوط به يکي از کاربران باشد اين بخش مي تواند تکميل نشود.
7.پيوست: مي توانيد فايلي در ارتباط با وظيفه را در اين قسمت پيوست نماييد.
8. تخصيص به کاربرديگر: در صورتي که مي خواهيد وظيفه را به کاربر ديگر نرم افزار تخصيص دهيد اين گزينه را انتخاب و نام آن شخص را مشخص مي نماييد.
9.يادآوري : با انتخاب اين گزينه و مشخص کردن زمانبندي آن، در صورتي که نرم افزار باز باشد، اين وظيفه براي شما يادآوري خواهد شد.
10. تنظيم متن: مي توانيد توضيحات بيشتر در مورد وظيفه را در اين قسمت بيان نماييد.
در انتها گزينه ذخيره را انتخاب نماييد تا آن چه را که مشخص نموده ايد در سيستم ثبت شود.