مدیریت ارتباط با مشتری

تخصیص کار جدید یا ارجاع کار موجود به سایر کاربران سیستم

نرم افزار CRM  پیام گستر یک نرم افزار 4 بعدی است که ویژگی های مربوط به هر بعد آن در زیر آمده است. با کلیک روی هر مورد توضیخات مربوط به آن را مشاهده نمایید.