مدیریت ارتباط با مشتری

الحاق فایل های مرتبط با هر کسب و کار

در صورت در اختیار داشتن فایلی از مشتری با هر فرمتی، می توانید با انتخاب گزینه فایل جدید و با مشخص کردن فایل، فایل را به پروفایل مشتری اضافه نمایید.
به طور مثال رزومه یک شرکت، کاتالوگ یک شرکت و مواردی مشابه می تواند گزینه های خوبی برای پیوست به پروفایل شرکت باشد.