بانک اطلاعات یکپارچه پیام گستر

دسته بندی چند سطحی اطلاعات مخاطبان

امکان دسته بندی چند سطحی یا درختی برای اطلاعات واردشده به نرم افزار و همچنین اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی به راحتی فراهم است.