بانک اطلاعات یکپارچه پیام گستر

تعریف و اضافه کردن فیلدهای اطلاعاتی مختلف جهت توسعه اطلاعات مرتبط با یک کسب وکار

در صورتی که پارامتر موردنیاز شما برای یک پروفایل، در صفحه مشخصات عمومی و یا جزئیات قرار گرفته نشده است و یا شما به پارامترهای بیشتری برای ارتباط با مشتریان و مخاطبان خود نیاز دارید. می توانید از این قسمت پارامترهای موردنیاز خود را تعریف نمایید و نوع آن را متن، تاریخ و یا لیست مشخص کنید. پارامترهایی که در این قسمت اضافه می کنید،در تمام پروفایل ها شامل پروفایل های فهرست مشاغل و مخاطبان اضافه خواهد شد، و شما از گزینه جزئیات در پروفایل شرکت می توانید به این پارامترها دسترسی داشته باشید و آنها را تکمیل نمایید.