ابزارهای پیشرفته تبلیغاتی و ارتباطی

پشتیبانی از 17 پارامتر هوشمند مانند نام مخاطب، نام شرکت، نشانی، نام مدیر و ...

به ازای مشخصات هر مخاطب بسته به حقوقی یا حقیقی بودن آن تعداد زیادی پارامتر موجود است. شامل نام، نام خانوادگی، نام شرکت، آدرس، تلفن و ... . همچنین امکان اضافه کردن پارامترهای بیشتر نیز وجو دارد. پارامترهایی که در قسمت مدیریت پارامترها اضافه می کنید به عنوان پارامترهای هوشمند نیز نمایش داده می شود و شما می توانید در متون ارسالی خود استفاده نمایید.