ابزارهای پیشرفته تبلیغاتی و ارتباطی

پشتیبانی از محیط های مختلف و آشنا جهت تنظیم و ویرایش پیام

با توجه به رسانه انتخابی برای انجام تبلیغات در قسمت تنظیم متن، محیط متفاوتی برای شما نمایش داده می شود. به طور مثال در گام تنظیم متن فکس، صفحهword برای شما باز می شود و شما می توانید متن خود را همان جا تنظیم نمایید.