ابزارهای پیشرفته تبلیغاتی و ارتباطی

قابلیت ویرایش و شخصی سازی تقویم مناسبت ها

هر کاربر می تواند تاریخ های خاصی را به عنوان مناسبت به تقویم اعیاد و مناسبت ها اضافه نماید و پیام های خاصی را برای هر تاریخ تعریف نماید.