ابزارهای پیشرفته تبلیغاتی و ارتباطی

برخورداری از قابلیت متن هوشمند و انطباق محتوای پیام ارسالی با اطلاعات هر مخاطب

برای اینکه هرکدام از مخاطبان شما مشخصات دقیق خودش را در متن ارسالی شما ببیند و اثربخشی و اعتماد به پیام شما بیشتر شود، از متن هوشمند استفاده کنید. در جای خالی، نامه ی خود را بنویسید و هر جا که نیاز به استفاده از مشخصات مخاطب خود دارید، از ستون سمت راست روی هر مورد که لازم می دانید، کلیک کنید تا در متن شما وارد شده و پس از اجرای برنامه با محتوای منطبق با هر مخاطب برای وی ارسال شود.