ابزارهای پیشرفته تبلیغاتی و ارتباطی

ایجاد و مدیریت متون الگو برای مناسبت ها و نیازهای مختلف اجتماعی و کاری

شما می توایند از طریق مدیریت اعیاد و مناسبت ها، با انتخاب نوع رسانه، پیام های مختلفی را برای مناسبت خاص تعریف نمایید و در اجرای برنامه های تبلیغاتی خود از آن ها استفاده نمایید

.