ابزارهای پیشرفته تبلیغاتی و ارتباطی

امکان استفاده از فیلد های تعریف شده کاربر به عنوان پارامترهای هوشمند

هر شرکت و کسب و کار با توجه به نیاز خود به اطلاعاتی از مشتریان خود دسترسی دارد و یا از این اطلاعات برای شناسایی مشتریان خود استفاده می کند، در صورتی که این پارامتر جز پارامترهای مشخص نرم افزار نباشد، امکان استفاده از پارامترهایی که در قسمت مدیریت پارامترها اضافه می کنید به عنوان پارامترهای هوشمند نیز وجود دارد و شما می توانید در متون ارسالی خود استفاده نمایید