ابزارهای پیشرفته تبلیغاتی و ارتباطی

ارسال گروهی پیام کوتاه و ایمیل و فکس در لحظه تنظیم و یا زمان خاصی در آینده

با استفاده از بخش ابزار تبلیغات سایت می توانید  به راحتی برنامه های تبلیغاتی خود را انجام دهید. ابتدا رسانه موردنظر خود را پیام کوتاه، ایمیل، فکس و یا چاپ را انتخاب نمایید. سپس با پشت سرگذاشتن 3 گام ساده می توانید برنامه خود را در زمان تنظیم و یا با زمانبندی مشخص اجرا نمایید.
این 3 گام شامل:
 1.وارد کردن اطلاعات اولیه ارسال گروهی مانند عنوان برنامه و زمان اجرا و اپراتور ارسال.
 2. تنظیم متن موردنظر برای ارسال
 3. انتخاب مخاطبان موردهدف برنامه تبلیغاتی